THAILAND HR DAY 2019

THAILAND HR DAY 2019

V-cube (Thailand) ได้นำซอฟแวร์ในการพัฒนาบุคคลากรที่ชื่อว่า V-cube Learning มาออกบูธในงาน Thailand HR DAY 2019 นำเสนอภายใต้แนวคิด People Transformation: Human x Humane เน้นย้ำให้ คน HR ไม่ละเลยที่จะพัฒนาคนให้มีทั้ง “สมอง” ที่พร้อมต่อการทำงาน และ มี “หัวใจ” ที่พร้อมต่อการร่วมกันสร้างสังคมที่ดี กิจกรรมตลอด 2 วัน ที่จัดขึ้น จึงเน้นให้เกิดการผสมผสานระหว่างการพัฒนาคนในด้าย  Hard Skills ,Soft Skills และ Open Mindset ผ่านกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายสาระความรู้จากองค์ปาฐก และ วิทยากรชั้นนำ รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ ในรูปแบบ Real Practices Show & Share โดยวิทยากรชั้นนำกว่า 60 ท่าน ผ่าน 30 กว่าหัวข้อการสัมมนา

ความท้าทายหลากหลายมิติที่เกิดขึ้นกับองค์การในปัจจุบัน ส่งผลให้หลายองค์การเข้าสู่กระบวนการ Business and Organization Transformation  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านประสบความสำเร็จ คือ “คน” กระบวนการ People Transformation จึงเกิดขึ้น พร้อมกับการเปลี่ยนผ่านองค์การและธุรกิจ กระบวนการในการพัฒนาคนในยุคที่กระแส Disruption มีอิทธิพลต่อองค์การเป็นอย่างมาก  ต้องใช้ความเข้าใจ และต้องใช้เวลา การพัฒนาคนให้เหมาะกับโลกการทำงานแห่งอนาคตนั้นเป็นก้าวใหญ่ที่สำคัญ เราไม่ได้อยู่ในโลกการทำงานที่คนต้องแข่งขันกับเทคโนโลยี หากแต่การทำงานในอนาคตนั้นมนุษย์ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าให้งานและองค์การ  ชุดความคิดที่ว่า เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนคนและทำให้คนลดคุณค่าลง เป็นความคิดที่บิดเบือนไปจากสถานการณ์จริง คนยังคงมีคุณค่าต่อการขับเคลื่อนองค์กร

พนักงานที่เหมาะกับโลกแห่งอนาคตต้องเป็นคนที่มี Technology Capabilities  มีความสามารถในเชิง Hard Skills ที่ส่งเสริมให้การทำงานในหน้าที่บรรลุเป้าหมาย ในอีกด้านหนึ่งก็ต้องไม่ละเลยที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้มี Soft Skills ที่เหมาะสม และ นอกจากจะพัฒนาให้มีความสามารถแล้วการส่งเสริมให้คนมี จิตสำนึกและมนุษยธรรมก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาให้มี “คนเก่ง” ในองค์การ