Corona Virus

วิธีรับมือกับCorona Virusหรือโรคระบาดเมื่อต้องติดต่อธุรกิจ

มาตรการในการติดต่อธุรกิจ

* ป้องกันตัวเองเบื้องต้นโดยใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆงดการชุมนุมหรือพบปะในสถานที่ที่มีคนเยอะหรือแออัด

  • ในกรณีที่จำเป็นต้องติดต่อกับคู่ค้าที่มาจากประเทศที่เป็นพื้นที่โรคระบาดถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงโดยใช้การติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นเช่นการใช้Web conference V-cube Meeting แทน
  • หากเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบกับคู่ค้าที่มาจากประเทศที่เป็นพื้นที่โรคระบาดให้จัดห้องประชุมไว้เป็นการเฉพาะและหลีกเลี่ยงการทักทายด้วยการสัมผัสเช่นจับมือกันในระหว่างการประชุมก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจบการประชุมต้องทำความสะอาดห้องโดยการฆ่าเชื้อทุกครั้ง
  • หลีกเลี่ยงการร่วมทานเลี้ยงสังสรรกับคู่ค้าที่มาจากประเทศพื้นที่โรคระบาดหรือพื้นที่ชุมนุมต่างๆ

* หากจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศที่เป็นพื้นที่โรคระบาดให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษและเมื่อกลับมาจะต้องยอมรับมาตรการที่ใช้กับผู้เดินทางกลับมาจากประเทศพื้นที่โรคระบาดและต้องได้รับการยืนยันรับรองจากแพทย์ก่อนกลับเข้าทำงาน